O projektu

Period realizacije

januar 2018 - jun 2022.

Projekat finansira

Nemačko Savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj kroz program razvojne saradnje sa privatnim sektorom develoPPP.de, a realizuje ga GIZ ORF MMS

Partneri

Kompanija EsoTron, NALED, Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Agencija za zaštitu životne sredine, Uprava za veterinu, Inspekcijski organi

Projekat „Ka boljem upravljanju otpadom od hrane u Republici Srbiji“ se finansira od strane Nemačkog Saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj kroz program razvojne saradnje sa privatnim sektorom develoPPP.de. Nosioci projekta su Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), Nacionalna Alijansa za lokalni ekonomski razvoj – NALED i kompanija Eso Tron čija je osnovna delatnost sakupljanje otpadnog jestivog ulja i sakupljanje, odnosno, prerada, neopasnog organskog otpada.

Ostaci od hrane nakon korišćenja mogu veoma negativno da utiču na zdravlje ljudi vraćanjem u lanac ishrane (n.pr. ishrana životinja) ili kada dospeju na deponije na kojima, pod otvorenim nebom, emituju štetne gasove sa efektom staklene bašte.
Višak hrane koji se pojavljuje u svakoj od faza, počevši od primarne proizvodnje pa do krajnje upotrebe u Srbiji uobičajno završava u komunalnom otpadu i čini 60% ukupnog otpada na deponijama. Zbog sve većih količina i nepravilnog upravljanja otpadom od hrane, kao i opasnosti koje predstavlja po zdravlje ljudi, ovaj projekat se bavi podizanjem svesti o postojanju ovog problema, kao i o rešenjima regulisanja tokova ove vrste otpada.

Ciljevi

  • Sakupiti 1000 tona otpadne hrane i predati ovlašćenom operateru na reciklažu
  • Povećati broj generatora koji imaju znanje o pravilnom upravljanju otpadom od hrane za 50%.

Projektne aktivnosti:

  • Harmonizacija politika i propisa u oblasti upravljanja otpadom od hrane.
  • Edukacija republičkih i lokalnih inspekcija o upravljanju biootpadom.
  • Pilotiranje sistema prikupljanja otpada od hrane u javnim institucijama i privrednim subjektima
  • Kampanja za podizanje svesti o odgovornom upravljanju otpadom od hrane.
  • Povećanje inspekcijskog nazora i savetodavne posete generatorima u vezi sa primenom propisa o otpadnoj hrani.